Volume & Issue: Volume 10, Issue 4, December 2020, Pages 1-72 
Adaptability of Preformed Particle Gel Flooding Agent in a Reservoir

Pages 10-19

10.22078/jpst.2020.4182.1677

Juan ZHAO; Jian Zhang; Yi Jin; Xianjie Li; Wensen Zhao; Zhao Hua; Guang Yang; Yiqiang Li