Author = Zhong, Zhang Jian
Number of Articles: 1
1. A Mechanical Model and its Experimental Verification for a Water Injection String in a Highly Deviated Well

Volume 7, Issue 4, Autumn 2017, Pages 91-101

Liu Jun; wang wei; Liu qing You; Zhang Jian Zhong; Xiao Guo hua; Sang Guo