Keywords = Suspension performance
Adaptability of Preformed Particle Gel Flooding Agent in a Reservoir

Volume 10, Issue 4, December 2020, Pages 10-19

Juan ZHAO; Jian Zhang; Yi Jin; Xianjie Li; Wensen Zhao; Zhao Hua; Guang Yang; Yiqiang Li