Keywords = CO2 Corrosion
RESEARCH ON CO2 FLOODING FOR IMPROVED OIL RECOVERY IN WATER FLOODING ABANDONED RESERVOIRS

Volume 4, Issue 2, October 2014, Pages 35-42

Baolun Niu; Ruijian Deng; Yiqing Lin; Xinrong Wu; Zhang Zhang; Changhua Yang; Weidong Yang; Zhaomin Li; Shaoran Ren