Author = Jiaxiang Xu
Number of Articles: 1
1. Performance of Air Foam Flooding under Low Frequency Vibration

Volume 5, Issue 1, Winter 2015, Pages 10-20

Chunsheng Pu; Liming Zheng; Jing Liu; Jiaxiang Xu